Algemene voorwaarden

maXus media publishers

Artikel 1.     Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van maXus media publishers en Overeenkomsten.
 2. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Klant en enige aan maXus media publishers gelieerde partij, zoals een dochter-, zuster- of moedervennootschap. In dat geval wordt in deze Algemene Voorwaarden onder maXus media publishers die gelieerde partij verstaan.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

 

Artikel 2.     Definities

De volgende definities met hoofdletters hebben in deze Algemene Voorwaarden de onderstaande betekenis en kunnen zowel in het enkelvoud als in het meervoud worden gebruikt:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Diensten: de door maXus media publishers op grond van een Overeenkomst aan de Klant te leveren diensten.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele en industriële eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, naburige rechten, rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
 • Klant: degene aan wie maXus media publishers een Offerte uitbrengt of een Overeenkomst mee aangaat.
 • Meerwerk: door de Klant verzochte aanvullende of andere werkzaamheden dan die aanvankelijk overeengekomen, of aanvullende of andere werkzaamheden dan die aanvankelijk overeengekomen die maXus media publishers door gewijzigde omstandigheden of inzichten redelijkerwijs nodig acht te leveren.
 • Offerte: aan aanbod van maXus media publishers voor het aangaan van een Overeenkomst.
 • Overeenkomst: een overeenkomst tussen maXus media publishers en een Klant met betrekking tot de door maXus media publishers voor die Klant te leveren Diensten.
 • Partijen: maXus media publishers en de Klant samen.
 • maXus media publishers: de venootschap onder firma maXus media publishers gevestigd en kantoorhoudende te (1421 AC) Uithoorn, aan het Marktplein 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66063485.
 • Schriftelijk: per post of e-mail.
 • Website(s): de website(s) labinsights.nl

Artikel 3.     Offertes en totstandkoming van Overeenkomsten

 1. Alle Offertes van maXus media publishers zijn vrijblijvend.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan maXus media publishers verstrekte gegevens waarop maXus media publishers haar Offertes baseert of op basis waarvan maXus media publishers een Overeenkomst aangaat en/of uitvoert. maXus media publishers heeft geen onderzoeksplicht naar de juistheid of volledigheid daarvan.
 3. Overeenkomsten komen tot stand door ofwel de bevestiging van maXus media publishers van de aanvaarding van een Offerte door de Klant, of het door maXus media publishers aanvangen van de uitvoering van de betreffende Diensten.
 4. De Klant kan geen aanspraak maken op andere producten of diensten dan die in de Overeenkomst overeengekomen.

 

Artikel 4.     Uitvoering en gebruik van de Diensten

 1. De verplichtingen van maXus media publishers zijn inspanningsverplichtingen. maXus media publishers garandeert niet dat een bepaald resultaat wordt behaald. Overeengekomen termijnen voor de levering van de Diensten zijn indicatief, en niet fataal. maXus media publishers is niet aansprakelijk voor het niet behalen van enig beoogd resultaat of het overschrijden van een termijn.
 2. maXus media publishers heeft het recht de Diensten al dan niet gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
 3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten.
 4. maXus media publishers is gerechtigd om in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst namens de Klant met derden overeenkomsten aan te gaan.
 5. De Klant is gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs noodzakelijk en/of wenselijk is om een tijdig en juist verrichten van de overeengekomen Diensten mogelijk te maken.
 6. Indien de Klant voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde zaken en/of gegevens niet of niet tijdig aan maXus media publishers verstrekt of ter beschikking stelt, heeft maXus media publishers het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de kosten die veroorzaakt worden door de daardoor veroorzaakte vertraging aan de Klant in rekening te brengen, dan wel overige als gevolg van de vertraging geleden schade op de Klant te verhalen.
 7. De Klant zal de Diensten niet (laten) gebruiken in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, de openbare orde of de goede zeden, daar geen informatie of materialen mee (laten) verspreiden die smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haat zaaiend is of op andere wijze die onrechtmatig of in strijd met de Overeenkomst is.
 8. maXus media publishers is gerechtigd, maar niet verplicht, om maatregelen te nemen ten aanzien van (vermeend) onrechtmatig gedrag van de Klant, inbreuken die met haar Diensten worden gemaakt of ander gedrag in strijd met de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot de Diensten of de toegang daartoe te staken en de door de Klant via de Diensten openbaar gemaakte of anderszins gebruikte informatie of materialen niet meer via de Diensten openbaar te (laten) maken en/of op enige andere wijze te (laten) gebruiken, zonder daardoor schadeplichtig te worden en onverminderd de overige rechten van maXus media publishers.

 

Artikel 5.     Meerwerk

 1. Indien de Klant om Meerwerk verzoekt, is maXus media publishers pas gehouden die te leveren na dat Schriftelijk te hebben aanvaard. maXus media publishers is niet gehouden Meerwerk te verrichten.
 2. Voor Meerwerk waarvan maXus media publishers kan aantonen dat het redelijkerwijs nodig is voor de levering van de Diensten, of dat redelijkerwijs volgt uit de instructies of wensen van de Klant, heeft maXus media publishers geen toestemming nodig.
 3. maXus media publishers is gerechtigd voor Meerwerk een aanvullende vergoeding in rekening te brengen.
 4. Meerwerk zal worden vergoed conform de overeengekomen tarieven of, bij gebreke daarvan, de gebruikelijke tarieven van maXus media publishers. maXus media publishers is gerechtigd, maar niet gehouden, te bedingen dat de Klant schriftelijk instemt met het Meerwerk of de daarvoor in rekening te brengen vergoeding voordat zij de uitvoering daarvan aanvangt.
 5. Overige in verband met het Meerwerk gemaakte kosten kunnen tevens in rekening worden gebracht.
 6. Meerwerk kan tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd wordt overschreden.

 

Artikel 6.     Toegang tot de Website

Het beheer en gebruik van de toegangsgegevens voor de Website(s) is voor eigen risico van de Klant. De Klant zal die toegangsgegevens geheim houden en onbevoegden daar geen toegang toe (laten) verstrekken.

 

Artikel 7.     Informatie en materialen van en over de Klant

 1. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de kwaliteit van de door haar ter beschikking gestelde of voor haar tot stand gebrachte informatie en materialen, waaronder advertenties en advertorials, over haar onderneming, producten en/of diensten die via de Diensten openbaar wordt gemaakt, ook indien maXus media publishers die informatie heeft opgesteld en/of geredigeerd.
 2. maXus media publishers is niet aansprakelijk voor enige onjuistheid, onvolledigheid of gebrek aan kwaliteit van die informatie en materialen.
 3. maXus media publishers is gerechtigd, maar niet verplicht, de door de Klant verstrekte informatie en materialen op taalkundige punten of opmaak aan te passen.
 4. Indien de Klant constateert dat de door of voor haar op de Website(s) geplaatste informatie of materialen onjuist of onvolledig zijn of kwalitatief onvoldoende en deze aan wenst te passen, zal ze dat zelf doen via haar toegang tot de Website.
 5. De Klant garandeert dat het gebruik van de informatie en materialen die zij aan maXus media publishers heeft voorgeschreven, voor de uitvoering van de Overeenkomst aan maXus media publishers ter beschikking heeft gesteld of anderszins via de Diensten gebruikt of laat gebruiken, niet onrechtmatig of anderszins in strijd met de wet is, en evenmin in strijd is met de openbare orde, de goede zeden, goede smaak of de Overeenkomst.

 

Artikel 8.     Tarieven

 1. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn opgegeven prijzen en tarieven altijd exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege en door maXus media publishers extern te maken kosten, zoals maar niet beperkt tot licentievergoedingen voor het gebruik van foto’s en andere afbeeldingen, kosten van door derden geleverde diensten en producten, advertentiekosten en overige (on)kosten.
 2. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Diensten geheel zijn uitgevoerd, zich kostprijsverhogende omstandigheden voordoen, zoals prijsstijgingen van extern te maken kosten en toegenomen overheidsheffingen en/of belastingen, is maXus media publishers gerechtigd die prijsstijgingen aan de Klant door te berekenen.
 3. maXus media publishers is daarnaast gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven voor haar Diensten van tijd tot tijd te wijzigen, in ieder geval jaarlijks, aan de hand van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek, uitgaande van 2023 als referentiejaar (2023=100).
 4. Indien voor een deel of het geheel van de Diensten geen vergoeding overeengekomen is, zullen de daarvoor gebruikelijk door maXus media publishers gehanteerde vergoedingen van toepassing zijn. Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden maXus media publishers niet, tenzij die in een volgende Overeenkomst nogmaals overeengekomen worden.

 

Artikel 9.     Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door maXus media publishers aan te geven wijze in euro’s, of binnen een andere op de factuur genoemde termijn.
 2. De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van het door hem aan maXus media publishers verschuldigde.
 3. Een factuur van maXus media publishers geldt als correct en door de klant aanvaard indien de Klant niet binnen uiterlijk acht kalenderdagen na de factuurdatum daartegen Schriftelijk protest heeft ingediend.
 4. Indien de Klant in verzuim is met de tijdige betaling aan maXus media publishers, is zij een contractuele rente verschuldigd ad 12% op jaarbasis, berekend over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als een hele maand, tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien de Klant in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan zal hij aan maXus media publishers alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte vergoeden, met een minimumbedrag van EUR 250,-.
 6. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van de Klant tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van maXus media publishers op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 7. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 8. maXus media publishers is gerechtigd om voor de levering van de Diensten of een deel daarvan bij de Klant te bedingen dat die voldoende zekerheid biedt voor de stipte nakoming van zijn (betalings-)verplichtingen.

 

Artikel 10.     Reclames en onderzoek

 1. De Klant zal met bekwame spoed na de levering en/ of anderszins de prestatie van maXus media publishers onderzoeken of maXus media publishers de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en maXus media publishers er terstond Schriftelijk van in kennis te stellen als dat naar haar oordeel niet het geval is. Indien de Klant dat niet binnen twee kalenderdagen na oplevering heeft gedaan, vervalt in ieder geval iedere aanspraak ter zake daarvan.
 2. Indien de Diensten niet of niet-correct zijn uitgevoerd, is maXus media publishers gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, dan wel, naar haar keuze, het verschil in waarde tussen een deugdelijke en de feitelijk geleverde prestatie te vergoeden, waarna de aanvankelijk overeengekomen Diensten als deugdelijk geleverd gelden.
 3. Voor zover een klacht van een Klant over geleverde Diensten door maXus media publishers wordt gehonoreerd, dan zal de Klant maXus media publishers kunnen verzoeken het in rekening gebrachte honorarium van maXus media publishers aan te passen, dan wel de afgekeurde Diensten te laten verbeteren of opnieuw te laten verrichten.

 

Artikel 11.     Geheimhouding

 1. Partijen zullen op geen enkele wijze vertrouwelijke informatie van de ander (laten) verstrekken aan derden of deze openbaar (laten) maken. Vertrouwelijk is in ieder geval alle financiële informatie, informatie die als zodanig door hen is gemarkeerd en alle andere informatie waarvan het vertrouwelijk karakter kenbaar is of redelijkerwijs zou moeten zijn.
 2. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan gegevens of andere informatie die (a), anders dan door een gedraging in strijd met de Overeenkomst door de partij op wie de verplichting tot geheimhouding rust, reeds openbaar en algemeen beschikbaar is, (b) voorafgaand aan de ontvangst daarvan van de andere partij al rechtmatig in het bezit was van de partij op wie de verplichting tot geheimhouding rust, vrij van eventuele beperkingen met betrekking tot het gebruik of de openbaarmaking daarvan, of (c) van een derde wordt verkregen en ten aanzien waarvan tussen Partijen geen geheimhouding overeengekomen is, en die derde niet uit hoofde van een contractuele-, wettelijke- of vertrouwensverplichting verboden was om die informatie beschikbaar te stellen.
 3. Partijen behoeven geen geheimhouding te betrachten voor zover het verstrekken van informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of een wettelijke plicht of het in rechte vorderen van nakoming van de Overeenkomst.
 4. Partijen zijn verder gerechtigd de vertrouwelijke informatie te delen aan hun adviseurs, vertegenwoordigers, werknemers, opdrachtnemers of andere (rechts)personen met een legitieme noodzaak om die informatie te kennen, voor zover die derden aan een gelijke geheimhouding zijn gebonden als zij zelf onder deze Algemene Voorwaarden. De Partijen staan er jegens de ander voor in dat die derden zich aan die geheimhoudingsplicht zullen houden. Een niet-nakoming door hen wordt beschouwd als een niet-nakoming door de betreffende partij zelf.

 

Artikel 12.     Intellectueel eigendom

 1. maXus media publishers behoudt zich alle Intellectuele Eigendomsrechten voor met betrekking tot haar Diensten en alle daarmee verband houdende materialen en informatie die zij bij de uitvoering of van de Overeenkomst ontwikkelt, gebruikt of aan de Klant ter beschikking stelt.
 2. De Klant zal de door maXus media publishers ontwikkelde of ter beschikking gestelde Diensten, materialen en informatie alleen (laten) gebruiken voor zover dat Schriftelijk overeengekomen is en indien en voor zover de Klant aan al haar verplichtingen jegens maXus media publishers heeft voldaan.
 3. De Klant zal aanduidingen van maXus media publishers of haar toeleveranciers betreffende Intellectuele Eigendomsrechten niet (laten) verwijderen of wijzigen.

 

Artikel 13.     Privacy

 1. De Klant zal zich houden aan alle wettelijke vereisten die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens in verband met de Diensten.
 2. Voor zover de Klant e-mailadressen of andere contactgegevens aanlevert voor de uitvoering van de Diensten door maXus media publishers, waaronder het versturen van mailings door maXus media publishers, garandeert de Klant dat de betreffende personen de daarvoor vereiste toestemming hebben verleend of dat verzending zonder toestemming is toegestaan op gegrond van de wet. De Klant zal op eerste verzoek van maXus media publishers daarvan bewijs overleggen.

 

Artikel 14.     Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van maXus media publishers is beperkt tot directe schade, tot het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het door maXus media publishers te betalen bedrag van het eigen risico. Indien de verzekeraar de schade niet dekt, is de aansprakelijkheid van maXus media publishers beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de toepasselijke btw en externe kosten, tot maximaal het bedrag dat in een periode van zes maanden voor het schadetoebrengende feit is gefactureerd.
 2. Iedere aansprakelijkheid van maXus media publishers voor indirecte schade of schade veroorzaakt door een situatie van overmacht is uitgesloten. Indirecte schade omvat onder meer, maar niet uitsluitend, gevolgschade, incidentele schade, bijzondere schade, schade door onderbreking of verlies van zaken, winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verlies van goodwill en alle andere schade die niet rechtstreeks is.
 3. Onder overmacht wordt verstaan al datgeen redelijkerwijs onder overmacht verstaan dient te worden, waaronder maar niet beperkt tot gebrekkigheid van gebruikte zaken, apparatuur, software of materialen van derden, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoringen, storingen of onderhoud van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlogen, werkbezetting, stakingen, algemene vervoersproblemen, het niet-beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden of opdrachtnemers van maXus media publishers, een andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen de onderneming van maXus media publishers, natuurrampen, pandemieën, explosies en overmacht van toeleveranciers van maXus media publishers.
 4. Onverminderd artikel 6:89 BW eindigt iedere aansprakelijkheid van maXus media publishers binnen twaalf maanden na het ontstaan van het schadeveroorzakende handelen of nalaten.
 5. maXus media publishers is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. Indien en voor zover vereist, zal maXus media publishers op eerste verzoek van de Klant, de rechten die zij jegens de betreffende derde kan uitoefenen in verband met de door deze derde veroorzaakte schade, van welke aard dan ook, aan de Klant overdragen.
 6. Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij maXus media publishers kunnen dezelfde verweermiddelen jegens de Klant inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid als maXus media publishers.
 7. Voornoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet ten aanzien van schade ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van maXus media publishers of de met de leiding van haar organisatie belaste personen.

 

Artikel 15.      Vrijwaring

De Klant vrijwaart maXus media publishers en de aan haar gelieerde (rechts-)personen voor schade, boetes, verlies, kosten, verhaal en aanspraken van welke aard dan ook die voortvloeien uit het niet en/of niet-behoorlijk nakomen (waaronder mede begrepen dreigende niet nakoming en/of dreigende niet-behoorlijke nakoming) van enige verplichting of garantie in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 16.     Duur en beëindiging Overeenkomst

 1. Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 2. maXus media publishers heeft het recht om, in aanvulling op de uit de wet voortvloeiende gronden, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden zonder daardoor schadeplichtig te worden indien:

 

a) de Klant toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en zij die tekortkomingen niet herstelt binnen een redelijke termijn van maximaal twee weken na ontvangst van een   ingebrekestelling van maXus media publishers, welke ingebrekestelling niet vereist zal zijn als de tekortkoming niet kan worden hersteld of duidelijk is dat de Klant niet zal herstellen, een en ander tenzij de tekortkoming, gezien haar aard of geringe betekenis, deze opzegging of ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;

b) de surséance van betaling van de Klant wordt aangevraagd of verleend;

c) het faillissement van de Klant wordt aangevraagd of uitgesproken;

d) de Klant wordt toegelaten tot de schuldsanering op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;

e) de Klant een rechtspersoon is en ten aanzien van haar een besluit tot ontbinding is genomen.

3. De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Partijen niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, vrijwaring, garanties, intellectuele eigendom, toepasselijk recht en  bevoegde rechter en overige bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging voort te duren.

4. In het geval van een tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst zullen alle vorderingen van maXus media publishers op de Klant onmiddellijk opeisbaar worden.

5. Indien de tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst op enigerlei wijze aan de Klant toerekenbaar is, heeft maXus media publishers recht op vergoeding van de daardoor ontstane schade.

 

Artikel 17.     Overige bepalingen

 1. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen Schriftelijk en uitdrukkelijk worden afgeweken. Een eventuele afwijking van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden geldt slechts voor die specifieke Overeenkomst.
 2. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst nietig, niet (langer) geldig of anderszins niet (langer) bindend is, dan zullen de overige bepalingen worden uitgelegd alsof die bepaling niet zou zijn opgenomen. De nietige, niet (langer) geldige of anderszins niet (langer) bindende bepaling zal worden geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 3. maXus media publishers is bevoegd deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe Overeenkomsten en Offertes van het tijdstip van wijzigen en voor bestaande Overeenkomsten vanaf dertig dagen na Schriftelijke bekendmaking van de wijziging aan de Klant. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op https://maxusmedia.nl/algemene-voorwaarden/.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de Klant jegens maXus media publishers één jaar.
 5. Indien een Overeenkomst met maXus media publishers is aangegaan door meerdere Klanten gezamenlijk, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen jegens maXus media publishers uit die Overeenkomst.
 6. De Klant is niet gerechtigd rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of met een beperkt recht te bezwaren.
 7. De contactgegevens van maXus media publishers zijn:

 

maXus media publishers
Marktplein 2
1421 AC Uithoorn
0297-223462
post@maxusmedia.nl

 

Artikel 18.     Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Trb. 1986,61) is niet van toepassing op Overeenkomsten.
 3. Alle geschillen die ter zake van Offertes en Overeenkomsten tussen Partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van maXus media publishers.
Wij gebruiken cookies om ons verkeer te analyseren. Wij delen ook informatie over je gebruik van onze site met onze sociale media, reclame- en analysepartners. Lees meer
Accepteren